بازی های آموزشی برای کودکان دبستانی در فضای کلاس
تعداد زیادی از بازی های آموزشی برای دانش آموزان هستند که میتوانیم آنها را در فضای
کلاس به اجرا درآوریم. تعدادی از این بازیها را معرفی میکنیم. آموزگاران میتوانند با توجه به
فضای کلاس، تعداد دانش آموزان و سایر معیارها برخی را امتحان کنند . 1 _ بازی کلمات ممنوعه
در این نمونه از بازی های آموزشی برای دانش آموزان یک کلمه ممنوعه انتخاب میشود. سپس از
دانش آموز خواسته میشود درباره یک موضوع یا پرسش توضیح دهد اما از کلمه ممنوعه استفاده
نکند . یک حیوان خاص را توصیف کند یا روش کاشت ،» این « مثلا به او میگوییم بدون استفاده از کلمه
درخت را توضیح دهد. این یک نمونه خوب از بازی فکری در کلاس است . 2 _ بازی شنیدن و حدس زدن
در این بازی کلاس ابتدایی، بهتر است بچهها گروهبندی شوند. تصویر یک شیء، حیوان و … به
یکی از بچهها داده میشود. او باید بدون گفتن نام چیزی که میبیند، آن را برای همگروهی خود
که تصویر را نمیبیند، توصیف کند. همگروهی باید بتواند نام را حدس بزند. برای ایجاد هیجان
بیشتر و نیز کنترل زمان بازی میتوان دفعات حدس را محدود کرد. این از نمونه های پرطرفدار
بازی فکری در کلاس است .
3_ بازی بهخاطرسپاری
در کنار بازی های درسی برای دانش آموزان، برخی از بازیها هستند که مهارتهای ذهنی را
تقویت میکنند. بنابراین به طور غیرمستقیم در یادگیری تأثیر میگذارند. یکی از این بازیها که
در تقویت حافظه مؤثر است، بازی به خاطرسپاری اشیاء است . دانش آموزان به صورت فردی میتوانند در این بازی شرکت کنند یا میتوانند در گروههایی دو یا
سه نفره قرار گیرند. آموزگار تعدادی از اشیاء را روی میز میچیند و با پارچهای آن را میپوشاند . سپس پارچه را بر میدارد و از هریک یا هر گروه از دانش آموزان میخواهد اشیایی را که دیده اند،
نام ببرند. فرد یا گروهی که تعداد بیشتری را بگوید، برنده است . 4 _ بازی کارت کلمات
این یک بازی آموزشی کلاس اول ابتدایی است. البته سایر پایهها هم میتوانند آن را انجام دهند.
تعدادی کارت با رنگهای قرمز و سبز در نظر گرفته میشود. کارتهای قرمز خاص هستند و تعداد
کمتری دارند. هر کلمه روی یک کارت نوشته میشود. کارتها را برعکس جلوی دانش آموزان
میگذاریم .
هر دانش آموزی که نوبتش میرسد باید کارت رویی را بردارد و بخواند اگر بتواند آن را بخواند،
کارت را برای خود برمیدارد .
اگر نتواند معلم میخواند و دانش آموز تکرار میکند و کارت به زیر کارتهای دیگر منتقل میشود.
اگر نوبت دانشآموزی همراه با رو آمدن یک کارت قرمز باشد، در صورتی که بتواند کلمه را بخواند،
مانند کارتهای سبز آن را برمیدارد. اما اگر نتواند کلمه را بخواند، باید هرچه کارت در دست دارد
از او گرفته شود .
5 _ بازی دستهبندی کلمات
از دیگر بازی های آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی که مناسب همهی پایههاست، این بازی
است. روی تختهی کلاس یک جدول بکشید که دارای ستونهایی چون نام حیوان، شهر، گل، غذا،
شهر و … باشد. در هر ستون لغات مرتبط جای میگیرند. در انتخاب کلمات بازی به تناسب آنها
با سن، پایه تحصیلی و اطلاعات دانشآموزان باشد . سپس با انتخاب یک حرف تصادفی از آنان بخواهید کلماتی را که در هر ستون دارای آن حرف
هستند، پیدا کنند. در این بازی زمان مطرح است و فرد یا گروهی که زودتر این کار را انجام دهد
برنده میشود .