جلسه آموزشی ویژه معلمان در تاریخ 1401/6/12 تشکیل  می گردد.

 جلسه آموزشی ویژه معلمان در تاریخ 1401/6/12 تشکیل  می گردد.