جلسات انجمن اولیا و مربیان و جلسه با خانواده ها در هفته آخر شهریور ماه 

برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان و جلسه با خانواده ها در هفته آخر شهریور ماه